علم رمل

  • علم رمل از طريق به دست آوردن اشكالي خاص كه تركيبي از خط و نقطه هستند و يك سلسله عمليات رياضي كه بر روي آنها انجام مي گيرد ، تركيبي از شانزده شكل را به دست مي دهد كه آن را زايچه رمل مي گويند. با تفسير اين زايچه مي توان اطلاعات بسيار دقيق و صحيح با ذكر جزئيات را از مورد نيت شده به دست آورد.در این شاخه به بررسی علم رمل و مسائل مربوط به آن خواهیم پرداخت.

پیدا نشد

پوزش می طلبیم، ولی برگی که درخواست کرده اید پیدا نشد. شاید اگر دنبال آن بگردید پیدا شود.